Titulinis » naujienos » Nuo ledo Šiauliuose – į rinktinę Arabų Emyratuose

Nuo ledo Šiauliuose – į rinktinę Arabų Emyratuose

2017-08-07
Jurgita Juškevičienė, skrastas.lt informacija
 „Mer­gai­tė žai­džia le­do ri­tu­lį? Ne­ga­li bū­ti!“ – to­kių ir pa­na­šių fra­zių lau­kiant sa­vo duk­ros prie le­do are­nos Šiau­liuo­se ten­ka iš­girs­ti pen­kio­lik­me­tės Ayeh Al Saj­wa­ni ma­mai Edi­tai. Jung­ti­niuose Ara­bų Emy­ra­tuo­se, kur šei­ma gy­ve­na, mer­gi­na le­do ri­tu­li­nin­kė to­kios nuo­sta­bos ne­ke­lia, ten Ayeh yra net na­cio­na­li­nės jau­nių le­do ri­tu­lio rink­ti­nės na­rė.
 
„No­riu čiuož­ti kaip Mar­ty­nas“
 
Va­sa­ras Al Saj­wa­ni šei­ma lei­džia Edi­tos gim­ti­nė­je Šiau­liuo­se. Kad duk­ros ne­nuo­bo­džiau­tų, Edi­ta joms ieš­ko die­nos sto­vyk­lų, bū­re­lių, už­siė­mi­mų. Mo­te­ris sa­ko, kad ma­žes­niems vai­kams su­ras­ti veik­los leng­viau, o ką pa­siū­ly­ti paaug­liams, jau ten­ka ge­ro­kai pa­suk­ti gal­vą.
 
Per­nai sė­dė­da­mos su duk­ra „Ak­ro­po­lio“ vie­no­je iš ka­vi­nių le­do are­no­je pa­ma­tė dai­lio­jo čiuo­ži­mo tre­ne­rį su vai­kais. „Ži­nai ką, mo­ky­si­mės dai­lio­jo čiuo­ži­mo“, – pa­siū­lė Edi­ta duk­rai. „Ne, aš no­riu čiuož­ti, kaip jis“, – pa­pur­tė gal­vą Ayeh ir pa­ro­dė į vai­ki­ną, ant ku­rio marš­ki­nė­lių ang­liš­kai bu­vo pa­ra­šy­ta „le­do ri­tu­lio tre­ne­ris“.
 
Čiuož­ti Ayeh mo­kė­jo jau se­niai, lan­ky­da­vo­si čiuo­žyk­lo­je sa­vo ma­lo­nu­mui, ta­čiau ar­ti­miau nei su dai­liuo­ju čiuo­ži­mu, nei su le­do ri­tu­liu ne­bu­vo su­si­pa­ži­nu­si.
 
Dai­lu­sis čiuo­ži­mas ne­kė­lė di­de­lio su­si­ža­vė­ji­mo. „Vi­si tie šuo­liu­kai, ap­si­su­ki­mai ir vi­sa ki­ta – ne man. Šok­ti man pa­tin­ka, bet ne ant le­do“, – sa­ko Ayeh. O di­na­miš­kas, verž­lus le­do ri­tu­li­nin­ko čiuo­ži­mo sti­lius mer­gi­nai kaip tik pa­si­ro­dė pa­trauk­lus.
 
Ma­ma su duk­ra nie­ko ne­lau­ku­sios nuė­jo pas tre­ne­rį ir pa­si­pra­šė į tre­ni­ruo­tę.
 
Mar­ty­nas Šle­pe­tis, iš­vy­dęs prieš sa­ve mer­gai­tę, ku­ri no­ri žais­ti le­do ri­tu­lį, sa­ko su­rea­ga­vęs nor­ma­liai, nors mū­sų ša­ly­je ši spor­to ša­ka tarp mer­gi­nų ir nė­ra po­pu­lia­ri. Pa­sak tre­ne­rio, vos ke­lios mer­gi­nos le­do ri­tu­li­nin­kės yra Kau­ne ir Vil­niu­je, ta­čiau at­ski­rų mo­te­rų ar mer­gi­nų ko­man­dų nė­ra. Joms ten­ka žais­ti su vai­ki­nais.
 
Vie­nin­te­lis ne­di­de­lis bar­je­ras iš pra­džių bu­vo kal­ba. Ayeh ma­žai kal­ba lie­tu­viš­kai, dau­giau­siai bend­rau­ja ang­lų kal­ba, tad tre­ne­riui te­ko pri­si­min­ti šios kal­bos ži­nias.
 
Pu­sę va­sa­ros Ayeh lan­kė le­do ri­tu­lio tre­ni­ruo­tes pas Mar­ty­ną, ir kuo to­liau, tuo la­biau mer­gi­nai ši spor­to ša­ka da­rė­si pa­trauk­les­nė.
 
Rink­ti­nės na­rė
 
Grį­žu­si na­mo Ayeh kar­tu su ma­ma ieš­ko­jo ga­li­my­bių to­liau tęs­ti tre­ni­ruo­tes. Ra­do klu­bą, ku­ria­me yra mer­gai­čių, ber­niu­kų ir miš­rios ko­man­dos. Kaip tik tuo me­tu į Ara­bų Emy­ra­tų 15-me­čių le­do ri­tu­lio rink­ti­nę vy­ko nau­jų na­rių priė­mi­mas, bu­vo ieš­ko­ma bū­tent mer­gai­čių. Ayeh pa­tei­kė pra­šy­mą ir dėl ge­ro pa­si­ruo­ši­mo tre­ne­rio Mar­ty­no dė­ka bu­vo priim­ta į rink­ti­nę.
 
„Ži­no­ma, ji nė­ra pa­ti stip­riau­sia žai­dė­ja ko­man­do­je, nes yra mer­gai­čių, ku­rios žai­džia jau de­šimt me­tų, ta­čiau džiau­gia­mės, kad ji ga­li spor­tuo­ti ir aug­ti“, – sa­ko Edi­ta.
 
Šiau­liuo­se, jei­gu pa­vyks­ta, sten­gia­si tre­ni­ruo­tis kiek­vie­ną die­ną. Sa­vo ša­ly­je tre­ni­ruo­ja­si ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę.
 
„Ji la­bai sten­gia­si, no­ri bū­ti pa­ti ge­riau­sia ko­man­do­je“, – sa­ko ma­ma.
 
Ayeh idea­las – Ara­bų Emy­ra­tų le­do ri­tu­li­nin­kė Fa­ti­ma Al Ali. No­rė­tų žais­ti taip ge­rai, kaip ji, o gal ir dar ge­riau.
 
Tre­ne­ris Mar­ty­nas sa­ko, kad jo auk­lė­ti­nė sa­vo už­si­spy­ri­mo dė­ka spar­čiai ko­pia aukš­tyn. Ma­lo­nu tre­ni­ruo­ti vai­ką, ku­ris ži­no, ko no­ri, tu­ri tiks­lą. Šios va­sa­ros tiks­las – dar la­biau su­stip­rė­ti, kad grį­žu­si į sa­vo ko­man­dą ga­lė­tų dar ge­riau at­si­skleis­ti.
 
In­di­vi­dua­lio­se tre­ni­ruo­tė­se tre­ne­ris ga­li vi­są dė­me­sį skir­ti sa­vo auk­lė­ti­nei, pa­ste­bė­ti trū­ku­mus ir juos steng­tis iš­tai­sy­ti.
 
Po­žiū­riai skir­tin­gi
 
Ara­bų Emy­ra­tuo­se le­do ri­tu­lį žai­džian­ti mer­gi­na ar mo­te­ris nie­ko ne­ste­bi­na. Ten yra mo­te­rų klu­bų, ku­riuo­se žai­džia le­do ri­tu­li­nin­kės iš Ka­na­dos, Ja­po­ni­jos, Ki­ni­jos, ki­tų ša­lių. Žai­džia net iš­te­kė­ju­sios ir vai­kų tu­rin­čios mo­te­rys. Yra mo­te­rų ir tei­sė­jų, ku­rios tei­sė­jau­ja ne tik mo­te­rų, bet ir vy­rų le­do ri­tu­lio rung­ty­nė­se.
 
Kai per­nai grį­žu­si į mo­kyk­lą sa­vo drau­gams Ayeh pa­sa­kė, kad žais le­do ri­tu­lį, vie­ni nu­ste­bo, ki­ti sa­kė, kad tai ne jai, dar ki­ti la­bai pa­lai­kė ir net bu­vo to­kių, ku­rie pa­se­kė jos pa­vyz­džiu.
 
Vi­sai ki­toks po­žiū­ris į le­do ri­tu­li­nin­kę Lie­tu­vo­je, Šiau­liuo­se. Edi­ta pa­sa­ko­ja, kaip kar­tą lauk­da­ma duk­ros, kol jai baig­sis tre­ni­ruo­tė, kal­bė­jo­si su pa­gy­ve­nu­siu vy­riš­kiu, at­ve­du­siu pa­čiuo­ži­nė­ti anū­ką. Vy­riš­kis iš nuo­sta­bos iš­pū­tė akis, kai pa­ma­tė atei­nan­čią mer­gai­tę le­do ri­tu­li­nin­ko ap­ran­ga.
 
Pa­na­šus nu­ti­ki­mas bu­vo ir lau­kiant duk­ros ka­vi­nė­je prie le­do are­nos. Edi­ta šyp­so­si, pri­si­mi­nu­si nu­girs­tą po­kal­bį: „Žiū­rėk, ten mer­gai­tė žai­džia le­do ri­tu­lį“, „Ne­ga­li bū­ti. Ten tur­būt ber­niu­kas.“
 
Nuo mė­ly­nių iki nu­pjau­tų plau­kų
 
Šiau­liuo­se Ayeh daž­niau­siai tre­ni­ruo­ja­si in­di­vi­dua­liai, ta­čiau šią va­sa­rą kar­tą te­ko pa­žais­ti ir su vy­rų ko­man­da.
 
„Sto­vė­jau prie are­nos stik­lo ir dre­bė­jau – kad tik tie vy­rai ma­no vai­ko ne­sut­raiš­ky­tų“, – pri­si­mi­nu­si juo­kia­si Edi­ta.
 
O Ayeh sa­ko, kad jai vi­sai ne­bu­vo bai­su žais­ti su ge­ro­kai vy­res­niais, aukš­tes­niais ir stip­res­niais žai­dė­jais. Su ne ką men­kes­niais var­žo­vais ten­ka su­si­dur­ti ir at­sto­vau­jant sa­vo ko­man­dai.
 
Le­do ri­tu­lys – kon­tak­ti­nis žai­di­mas, tad pa­si­tai­ko ir trau­mų, ir mė­ly­nių, o kar­tą Ayeh nu­kri­tus ant le­do ki­ta žai­dė­ja ne­ty­čia per­va­žia­vo jai per plau­kus ir nu­pjo­vė sruo­gą. Ki­tą kar­tą ne­sėk­min­gai nu­griu­vo ir pa­si­tem­pė ko­ją, te­ko su­tvars­ty­ti ir po­rą sa­vai­čių pra­leis­ti be tre­ni­ruo­čių.
„Bū­na ir skaus­mo, ir vis­ko, bet aš vis tiek no­riu grįž­ti ant le­do“, – sa­ko Ayeh.
 
Le­do ri­tu­lys Ayeh pa­dė­jo su­tvir­tė­ti po prieš sep­ty­ne­rius me­tus ava­ri­jo­je pa­tir­tos la­bai stip­rios ko­jos trau­mos. Pri­rei­kė ke­lių ope­ra­ci­jų, il­go gy­dy­mo, o ko­jos rau­me­nys li­ko nu­si­lpę.
 
Iš pra­džių, kai Ayeh nu­spren­dė, kad žais le­do ri­tu­lį, ma­ma bai­mi­no­si, ar tai ne­pa­kenks duk­ros ko­jai, ta­čiau gy­dy­to­jai pa­sa­kė, kad tai kaip tik bus nau­din­ga. Ir tik­rai šian­dien Ayeh ko­ja yra vi­siš­kai su­gi­ju­si ir su­tvir­tė­ju­si.
 
Šiau­liuo­se le­do ri­tu­lys po­pu­lia­rė­ja lė­tai
 
M. Šle­pe­tis sa­ko, kad Lie­tu­vo­je le­do ri­tu­lys, ži­no­ma, tarp vy­riš­ko­sios ly­ties at­sto­vų, spar­čiai po­pu­lia­rė­ja. Dau­giau­siai tam įta­kos tu­rė­jo tai, kad at­si­ra­do dau­giau le­do are­nų.
 
Vis­gi Šiau­liuo­se, tre­ne­rio pa­ste­bė­ji­mu, tai nė­ra la­bai po­pu­lia­ri spor­to ša­ka, la­bai sun­ku pri­trauk­ti vai­kus, jau­ni­mą. Mar­ty­nas ma­no, jog taip yra dėl to, kad tai ga­na bran­gi spor­to ša­ka ir tė­vai neiš­ga­li leis­ti vai­ką. Pa­vyz­džiui, ap­ran­ga, ap­sau­gos, laz­da, pa­čiū­žos, šal­mas ir vi­sa ki­ta kai­nuo­ja 700–1000 eu­rų. Vie­na in­di­vi­dua­li tre­ni­ruo­tė kai­nuo­ja 10 eu­rų, jei­gu vai­kas tre­ni­ruo­ja­si ko­man­do­je – mė­ne­siui 60 eu­rų.
 
Tuo tar­pu Aueh tė­vams duk­ros po­mė­gis be­veik nie­ko ne­kai­nuo­ja – vis­kuo pa­si­rū­pi­na Ara­bų Emy­ra­tų le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­ja.
 
„Ne­bent ne­pa­tin­ka pa­čiū­žos ar dar kaž­kas, ką ski­ria, tuo­met ga­li­ma nu­si­pirk­ti sa­vo“, – sa­ko Edi­ta. Nei už ap­ran­gas, nei už tre­ni­ruo­tes mo­kė­ti ne­rei­kia.
 
Iš Plun­gės ki­lu­sį Mar­ty­ną le­do ri­tu­liu su­do­mi­no tė­tis, ku­ris pa­ts bu­vo le­do ri­tu­li­nin­kas, at­sto­va­vo Plun­gės „Li­nų au­di­nių“ fab­ri­ko ko­man­dai. Nuo ket­ve­rių me­tų Mar­ty­nas sto­vi ant pa­čiū­žų ir ne­si­ski­ria su le­do ri­tu­li­nin­ko laz­da. Tre­ni­ruo­da­vo­si Klai­pė­do­je.
 
Bai­gęs kū­no kul­tū­ros stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te li­ko Šiau­liuo­se dirb­ti tre­ne­riu. Mar­ty­nas sa­ko, jog sten­gia­si nuo­lat to­bu­lė­ti ir pa­ts, kad sa­vo ži­nias ga­lė­tų per­duo­ti vai­kams, ir jie pa­siek­tų kuo aukš­tes­nių re­zul­ta­tų.
 
Be le­do ri­tu­lio, Mar­ty­nas do­mi­si ir reg­biu, pa­lai­ko sa­vo kur­so drau­gus, ku­rie at­sto­vau­ja „Balt­Rex-Šiau­lių“ ko­man­dai.
 

Komentuoti

Komentaras, 2017-08-08 12:46:10
Pats šauniausias treneris. Mažai tokių mūsų Lietuvoj. Šaunuolis daug kantrybės ir užsispyrimo. Ir toliau taip :)
Siauliai, 2017-08-07 23:59:35
Labai girdetas ir saunus treneris! Tokiu reikia Lietuvai ir... visur ! :)
Tu, 2017-08-07 16:07:36
treneris?niekur negirdetas toks zaidejas
, 2017-08-07 15:37:15
Šaunuolis Martynas, daugiau tokių jaunų ir gabių trenerių Lietuvai! Bet ar Lietuvai reikia?